OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa §5písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisova / ďalej len "Zákon" ) je

IČO: 50779265, DIČ: 2120509303, IČDPH SK2120509303 so sídlom Zemplínska Široká 239, 072 13 Palín / ďalej len "pevádzkovateľ").

 

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Zemplínska Široká 239, 072 13 Palín

email: repasautodielov@repasautodielov.sk

telefón: 0944 344 053

 

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo ci nepriamo identifkovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifiakčné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologiekcej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrne alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

 

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

 

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

 

III. Zákonny dôvod a účel spracovanie osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona,
 • Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby
 • oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.1 písm. f) Zákona

 

​2.Účelom spracovania osobných údajov je

 • vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvnéh vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky / meno a adresa, kontakt/, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
 • zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28 Zákona.

 

  IV. Doba uchovávanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov / pod dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie jeden rok, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávanie osobných údajo prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

 

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby prevádzkovateľ a účtovník/ekonóm

 • podieľajúce sa na dodávaní tovaru /služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy,
 • zaisťujúce služby prevádzkovanie informáčného portálu e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním portálu
 • zaisťujúce marketingové služby

 

VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa §21 Zákona,
 • právo na opravu osobných údajov podľa §22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa §24 Zákona,
 • právo na výmaz osobných údajov podľa §23 Zákona,
 • právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa §27 Zákona,
 • právo na prenositeľnosť údajov podľa §26 Zákona,

 

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

 

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových uložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä: heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy.

 

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového portálu alebo písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo telefonickým objednaním potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

 

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajo zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

 

3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018

3H SLOVAKIA S.R.O.

Zemplínska Široká 239
07213 Michalovce

E-mail
repasautodielov@repasautodielov.sk
Telefón
0944 344 053