OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené na diaľku v informatívnom webe www.repasautodielov.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č. 102/2014 Zb.

 

1. OBJEDNÁVKA – KÚPNA ZMLUVA

Kupujúci objednáva tovar, respektíve uzaviera zmluvu na diaľku s predávajúcim elektronicky odoslaním vyplneného objednávkového listu alebo telefonicky. V obidvoch prípadoch je kupujúci povinný uviesť do objednávkového listu alebo oznámiť ústne nasledovné údaje:

meno a priezvisko kupujúceho,

adresu kupujúceho,

druh, množstvo a cenu tovaru,

adresu dodania tovaru,

telefonický a emailový kontakt,

ak je kupujúci právnická osoba musí uviesť aj IČO a DIČ, platcovia DPH uvádzajú aj IČ DPH. V danom prípade sa zmluvný vzťah riadi ustanoveniami obchodného zákonníka o kúpnej zmluve.Kupujúci môže použiť nákupný a objednávkový systém zverejnený na www.repasautodielov.sk

Objednávka odoslaná predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy v zmysle §43a Občianskeho zákonníka. Kupujúci má možnosť návrh na uzavretie zmluvy odvolať alebo zrušiť len spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.Po obdržaní objednávky predávajúci potvrdí objednávku telefonicky alebo emailom, čim dôjde k prijatiu návrhu v zmysle § 43c Občianskeho zákonníka a tým k uzavretiu kúpnej zmluvy na diaľku.Potvrdená objednávka musí obsahovať údaje o spôsobe a termíne dodania tovaru.

 

2. ZMLUVNÉ STRANY

Predávajúcim je: 3H Slovakia s.r.o., so sídlom: ,072 13 Zemplínska Široká č. 239, IČO: 50 779 265, DIČ 2120509303 ,IČDPH SK2120509303, Tel. +421944344053, e-mail: repasautodielov@repasautodielov.sk Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 41101/V.

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom, bez ohľadu či sa jedná o právnickú alebo fyzickú osobu,  sa riadi podľa ustanovení zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

Orgánom dozoru pre ochranu kupujúceho ktorým je spotrebiteľ je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1.

4. DODACIE PODMIENKY

Termín dodania oznámi predávajúci kupujúcemu telefonicky pri potvrdení objednávky. Tovar je spravidla odosielaný kupujúcemu do desiatich pracovných dní,  odo dňa prijatia objednávky prihliadajúc na rozsah a poškodenie tovaru. Predávajúci splní túto povinnosť odovzdaním tovaru do rúk prepravcu alebo zákazníka.  Náklady na dopravu tovaru sú súčasťou ceny tovaru len v prípade ak kupujúci objednáva minimálne v sume 500 Eur. Pri nákupe do 500 Eur bude k cene tovaru pripočítaná cena za dopravu.

V prípade, ak predávajúci dopraví tovar kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci je povinný prevziať tovar osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpísať protokol o doručení a odovzdaní tovaru. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru.

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar, ako aj jeho obal, hneď po doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je povinný kupujúci vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie chyby tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Ak predávajúci nemôže dodať tovar do 10 dní je povinný uviesť túto skutočnosť pri potvrdení objednávky spolu s navrhovaným termínom dodania. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy ak s termínom dodania dlhším ako 10 dní nesúhlasí. Oznámenie o odstúpení musí byť predávajúcemu doručené do dvoch pracovných dní formou akou bola uskutočnená objednávka.

V prípade, že predávajúci požaduje zálohovú platbu v zmysle článku 5., je povinný dodať tovar do 10 dní odo dňa pripísania dlžnej čiastky na bankový účet.

Predávajúci je povinný v zmysle §10 zákona č. 266/2005 Z. z. doručiť kupujúcemu spolu s tovarom písomné informácie o jeho totožnosti, opis tovaru alebo služby.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške 50% vopred ako zálohovú platbu, pokiaľ suma za tovar bude vyššia ako 1000 eur alebo po dohode s predávajúcim na základe vystavenej predfaktúry. Predávajúci zašle spolu s tovarom daňový doklad – faktúru.Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku hradí každá zo zmluvných strán na svoju ťarchu.

6. ZÁRUČNÉ A REKLAMAČNÉ PODMIENKY

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na zhotovenie veci na zákazku je 12 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, záručná doba neskončí pred uplynutím tejto lehoty.

Záručná doba pre kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, je 12 mesiacov.

Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, pokiaľ kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť a uvedenie kúpenej veci do prevádzky bolo realizované prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Zodpovednosť za škodu prechádza na kupujúceho v momente prevzatia predmetu zmluvy od dopravcu.Zodpovednosť za vady zistené pri prevzatí tovaru nesie predávajúci. Kupujúci je povinný takéto vady prípadne rozdiely v množstve reklamovať písomne do 7 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade, že kupujúci zistí rozdiel v množstve, je povinný vykonať zápis do dodacieho listu alebo vyhotoviť samostatný zápis potvrdený dopravcom.

Vady, ktoré nemohli byť zistené pri prevzatí tovaru, a na ktoré sa vzťahuje záruka je povinný kupujúci reklamovať písomne najneskôr posledný deň záručnej doby.

Kupujúci má právo požadovať odstránenie záručných vád v prípade, že je to možné alebo môže požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny. V prípade, že nie je možné záručné vady odstrániť, má kupujúci právo na výmenu vadného tovaru za nový alebo vrátenie peňazí.

Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu tovaru na adresu predávajúceho: 3H SLOVAKIA S.R.O. , Zemplínska Široká 239 , 072 13 Palín

Po obdržaní tovaru spolu s dokladom o kúpe a písomnej reklamácií je predávajúci povinný do 30 dní písomne oboznámiť kupujúceho s výsledkom reklamačného konania. Súčasťou správy o výsledku reklamačného konania je posudok reklamačného technika príslušného výrobcu tovaru.

7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – FYZICKÉ OSOBY

Ak je kupujúcim fyzická osoba – spotrebiteľ, kúpna zmluva má charakter spotrebiteľskej zmluvy, ktorá bola uzavretá pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku.

V zmysle §12 ods. 1 zákona č. 108/2000 Z. z. je kupujúci oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho a kupujúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady a nebezpečie kupujúceho.

Tovar nesmie byť použitý, musí byť nepoškodený. Tovar musí byť doručený predávajúcemu spolu s dokladom o kúpe. Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme poukážkou alebo prevodom na Váš účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdŕžaní tovaru.

Vrátenie peňazí sa vzťahuje na nový tovar (nie na opravovaný),alebo po dohode.

8. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami predaja a že s týmito súhlasí.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Platne uzavretá zmluva sa však riadi všeobecnými obchodnými podmienkami v čase, v ktorom bola uzavretá.

V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a zákona č. 102/20154 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, ak bude nákup uskutočnený podnikateľským subjektom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu odoslaním elektronickej objednávky kupujúcim.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

PODMIENKY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

I. Základné ustanovenia

1. Prevádzkovateľ osobných údajov podľa §5písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisova / ďalej len "Zákon" ) je

IČO: 50779265, DIČ: 2120509303, IČDPH SK2120509303 so sídlom Zemplínska Široká 239, 072 13 Palín / ďalej len "pevádzkovateľ").

2. Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

adresa: Zemplínska Široká 239, 072 13 Palín

email: repasautodielov@repasautodielov.sk

telefón: 0944 344 053

3. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe, identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo ci nepriamo identifkovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifiakčné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo odkazom na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologiekcej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrne alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

4. Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

1. Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/la alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal na základe plnenia Vašej objednávky.

2. Prevádzkovateľ spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nutné pre plnenie zmluvy.

III. Zákonny dôvod a účel spracovanie osobných údajov

1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

 • * plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa §13 ods. 1 písm. b) Zákona,

 • * Váš súhlas so spracovaním pre účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.1 písm. a) Zákona v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby

 • *oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznamov a newsletterov) podľa §13 ods.1 písm. f) Zákona

​2.Účelom spracovania osobných údajov je

 • *vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvnéh vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom, pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky / meno a adresa, kontakt/, poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany prevádzkovateľa plniť,

 • * zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle §28 Zákona.

  IV. Doba uchovávanie osobných údajov

1. Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a prevádzkovateľom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov / pod dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu/. Po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie jeden rok, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

2. Po uplynutí doby uchovávanie osobných údajo prevádzkovateľ osobné údaje vymaže

V. Príjemcovia osobných údajov

1. Príjemcovia osobných údajov sú osoby prevádzkovateľ a účtovník/ekonóm

 • * podieľajúce sa na dodávaní tovaru /služieb/ realizácii platieb na základe zmluvy,
 • * zaisťujúce služby prevádzkovanie informáčného portálu e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním portálu
 • * zaisťujúce marketingové služby
 • VI. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v Zákone máte

 • * právo na prístup ku svojim osobným údajom podľa §21 Zákona,
 • * právo na opravu osobných údajov podľa §22 Zákona, poprípade obmedzenie spracovania podľa §24 Zákona,
 • * právo na výmaz osobných údajov podľa §23 Zákona,
 • * právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa §27 Zákona,
 • * právo na prenositeľnosť údajov podľa §26 Zákona,

2. Ďalej máte právo podať sťažnosť u Úradu pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov.

2. Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových uložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä: heslá, antivírový program, šifrovanie, zálohy.

3. Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Odoslaním objednávky z internetového portálu alebo písomne na adresu prevádzkovateľa, alebo telefonickým objednaním potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

2. Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajo zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste prevádzkovateľovi poskytol/la.

3. Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 25.5.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

3H SLOVAKIA S.R.O.

Zemplínska Široká 239
07213 Michalovce

E-mail
repasautodielov@repasautodielov.sk
Telefón
0944 344 053